Over dit verslag

Met dit jaarverslag geven we onze stakeholders inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen, prestaties en thema's uit 2018. We schetsen een eerlijk beeld over de zaken die goed gingen en geven inzicht in de uitdagingen die we voor ons zien. Daarnaast verwijzen we naar onze corporate website http://www.vodafoneziggo.nl, waar nieuwe informatie over de laatste ontwikkelingen en projecten staat.

Opzet en inhoud

Het jaarverslag kwam mede tot stand door de inzet van de interne werkgroep Reporting. Deze bestaat uit elf managementleden, waarvan ieder verantwoordelijk was voor de inhoud van een of meer hoofdstukken. Samen met de tien leden van de directie bepaalden zij de opzet van het rapport en leverden zij alle kwalitatieve en kwantitatieve gegevens aan voor de verslaglegging. De gehele directie beoordeelde de concepttekst van het jaarverslag en gaf akkoord op de definitieve versie. De afdeling Maatschappelijke Waarde is verantwoordelijk voor de samenstelling, eindredactie en publicatie van dit jaarverslag

De gepresenteerde cijfers in de sectie Balans en Resultatenrekening (resultatenrekening 2018 en balans per 31 december 2018 en 31 december 2017) zijn ontleend aan de Geconsolideerde jaarrekening van VodafoneZiggo Group B.V. De jaarrekening van VodafoneZiggo Group B.V. voor het jaar eindigend op 31 December 2018 is opgesteld overeenkomstig US GAAP en voorzien van een controleverklaring door KPMG op 14 Maart 2019.

KPMG heeft over de volgende indicatoren assurance met beperkte mate van zekerheid verstrekt:

  • Het aantal kinderen digitaal vaardiger gemaakt met Online Masters (gepresenteerd op pagina 8 van de pdf van het jaarverslag)

  • De CO2 footprint (gepresenteerd op pagina 107 van de pdf van het jaarverslag)

De rapportagecriteria van de Prestaties Duurzaamheid zijn de intern gehanteerde rapportagecriteria gebaseerd op de definities van het GreenhouseGas Protocol.

Onze ambitie

Ons doel is om een nog transparanter en uitgebreider jaarverslag te maken, waarin we focussen op de thema's waaraan onze stakeholders het meeste belang toekennen. Om helder te krijgen wat precies onze invloed is op de wereld om ons heen, laten we de komende jaren regelmatig impactstudies uitvoeren.

Voor vragen over dit jaarverslag of VodafoneZiggo kunt u mailen naar pers@vodafoneziggo.com.

Colofon

Website realisatie
F19 Digital Reporting

Ontwerp
Marco van Buren

Tekst
Rob Vissers