Balans en resultatenrekening

Geconsolideerde balans

De volgende tabel bevat de geconsolideerde balans van VodafoneZiggo Group B.V. per 31 december 2018 in vergelijking met de geconsolideerde balans per 31 december 2017, beide opgesteld overeenkomstig US GAAP.

ACTIVA

2018

2017

 

In miljoenen

Geldmiddelen en kasequivalenten

239,4

274,5

Vorderingen op handelsdebiteuren

206,2

226,2

Vorderingen op aandeelhouders

18,1

20,6

Vooruitbetaalde kosten

46,4

59

Voorraden voor verkoop, netto

37,5

25,7

Derivaten

74,5

45,9

Contract activa

169,8

-

Andere vlottende activa, netto

93,3

33

Totaal vlottende activa

885,2

684,9

Materiële vaste activa, netto

5.320,90

5.431,70

Goodwill

7.375,50

7.375,50

Immateriële activa onderhevig aan afschrijvingen, netto

6.554,10

7.171,50

 Lange termijn contract activa

55

-

Andere activa, netto

116,8

49,5

Totaal activa

20.307,50

20.713,10

VERPLICHTINGEN EN EIGEN VERMOGEN

2018

2017

 

In miljoenen

Crediteuren

395,4

370,8

Overlopende en andere vlottende passiva:

  

Derde partijen

313

325

Verbonden partijen

2,4

11,5

Uitgestelde omzet en vooruitbetalingen van abonnees en anderen

203,6

192,2

BTW af te dragen

107,8

122,1

Derivaten

71,9

65,4

Te betalen rente

155,9

151

Kortlopende gedeelte van schulden en capital lease verplichtingen:

  

Derde partijen

1.005,70

750,4

Verbonden partijen

200,2

200,8

Totaal vlottende passiva

2.455,90

2.189,20

Langlopende schulden en capital lease-verplichtingen :

  

Derde partijen

9.946,20

9.718,40

Verbonden partijen

1.400,00

1.600,20

Uitgestelde winstbelasting verplichting

1.070,20

1.385,40

Andere langetermijnverplichtingen

465,1

697,3

Totaal schulden

15.337,40

15.590,50

 

Totaal eigen vermogen

4.970,10

5.122,60

Totaal Verplichtingen en eigen vermogen

20.307,50

20.713,10

Resultatenrekening

De volgende tabel bevat de geconsolideerde resultatenrekening van VodafoneZiggo Group B.V. van het kalenderjaar eindigend op 31 December 2018, afgezet tegen de pro-forma resultatenrekening eindigend op 31 December 2017, opgesteld overeenkomstig US GAAP[1].

  

2018

2017

Verschil

  
   

Pro Forma

   

Totale omzet

 

in miljoenen, m.u.v. percentages

   

Consumenten kabel omzet

      

Abonnementen

 

1.980,30

2.006,60

-1,30%

  

Overige omzet

 

17,8

22,8

-21,90%

  

Totale consumenten kabel omzet

 

1.998,10

2.029,40

-1,50%

  

Consumenten mobiel omzet

      

Diensten

 

669,5

640,4

4,50%

  

Overige omzet

 

215,5

243,7

-11,60%

  

Totale consumenten mobiel omzet

 

885

884,1

0,10%

  

Totale omzet consumenten

 

2.883,10

2.913,50

-1,00%

  
       

Zakelijke kabel omzet

      

Abonnementen

 

407,1

376,1

8,20%

  

Overige omzet

 

24,3

27,4

-11,30%

  

Totale zakelijke kabel omzet

 

431,4

403,5

6,90%

  

Zakelijke mobiel omzet

      

Diensten

 

430,8

506,2

-14,90%

  

Overige omzet

 

100

105

-4,80%

  

Totale zakelijke mobiel omzet

 

530,8

611,2

-13,20%

  

Totale zakelijke omzet

 

962,2

1.014,70

-5,20%

  

Overige omzet

 

50,1

46,3

8,20%

  

Totale omzet

 

3.895,40

3.974,50

-2,00%

  

OCF

 

1.701,10

1.692,10

0,50%

  
       

OCF als percentage van de omzet

 

43,7%

42,6%

   

Opbouw OCF

      

Operationeel inkomen

 

110,6

193,1

   

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

2,8

5,3

   

Afschrijvingen en amortizatie

 

1.552,00

1.486,10

   

Bijzondere waardevermindering, herstructurering en andere operationele posten

 

35,7

7,6

   

OCF

 

1.701,10

1.692,10

   
 
  • 1 Om de financiële cijfers goed te kunnen vergelijken presenteren we alle financiële informatie voor de 2017 periode op een ‘pro forma’ basis (tenzij anders aangegeven) wat de impact van de nieuwe omzetverantwoording regels (‘New GAAP’, ASU 2014-09) weergeeft. Voor de volledige definitie van ‘New GAAP’ verwijzen we graag naar voetnoot één in het financiële persbericht welke op 27 februari, 2019, is gepubliceerd. De 2017 cijfers zijn niet direct ontleend uit de gecontroleerde jaarrekening en aangepast voor het effect van de nieuwe standaard voor omzetverantwoording (ASC 606). Deze cijfers zijn ontleend aan de MD&A sectie.